Skip to content

ISO 9001 is misschien wel de bekendste norm van de International Organisation for Standardisation (ISO). In de norm ISO 9001 zijn de eisen beschreven voor het opstellen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem is het geheel van afspraken binnen een organisatie, waarmee:

 • de organisatie borgt dat zij kan voldoen aan de afspraken die met opdrachtgevers zijn gemaakt (vergroten van de tevredenheid van opdrachtgevers);
 • de organisatie maatregelen heeft genomen om bedrijfsrisico’s te kunnen beheersen (de organisatie richt zich op het voorkomen van fouten);
 • de organisatie zich richt op het continu verbeteren van haar producten, diensten en processen.

Activiteiten

Fase 1: Vaststellen processen en kwaliteitsrisico’s

vaststellen primaire en secundaire (ondersteunende) processen.
vaststellen van mogelijke kwaliteitsrisico’s voor de combinaties van afdelingen, activiteiten en producten, resulterend in een kwaliteitsplan.

Fase 2: Opstellen documentatie management-systeem

Hierbij moet u denken aan het maken van gedocumenteerde verklaringen van beleid en doelstellingen en gedocumenteerde procedures vereist door de internationale norm en documenten voor het bewerkstelligen van een doeltreffende planning, uitvoering en beheersing van processen.

Fase 3: Implementeren en continue verbeteren

instructie / training tbv management, leidinggevenden en medewerkers aangaande voor hen relevante aspecten.
uitvoeren van een interne audit, evaluatie en het treffen van corrigerende en preventieve maatregelen.
invoeren werkwijze en het aantoonbaar maken hiervan middels diverse registraties.
vastleggen knelpunten.
opheffen knelpunten, vaststellen en implementatie van procedures en formulieren.
voorbereiden directiebeoordeling en bijbehorende verbeterdoelstellingen.

Fase 4: Begeleiden van certificatie audits

IMR adviseurs stellen zich op als intermediair tussen de organisatie en de certificerende instantie. Wij bieden u tijdens deze audits onze klant-, vak- en norminhoudelijke kennis. Indien gewenst kan onze adviseur zich als interim directievertegenwoordiging opstellen.

Waarom ISO 9001?

ISO 9001 is misschien wel de bekendste norm van de International Organisation for Standardisation (ISO) voor management-systemen. De belangrijkste speerpunten van de norm zijn:

 • klanteisen;
 • klanttevredenheid;
 • continu verbeteren.

Wat moet u doen voor uw ISO certificering voor versie 2015?

In september 2015 is de nieuwe versie van ISO 9001 definitief geworden. De nieuwe versie bevat verbeteringen en aanpassingen en wij adviseren en ontzorgen u graag met de stappen die u moet ondernemen om de overgang naar de ISO 9001 2015 succesvol te maken.

Voor de nieuwe ISO 9001:2015 normen geldt een overgangstermijn van maximaal 3 jaar. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. IMR adviseert u op tijd te starten met het aanpassen van het managementsysteem, zodat de wijzigingen goed geïmplementeerd worden in uw bedrijf.

Vanaf maart 2017 mag er alleen nog certificatie plaatsvinden tegen ISO 9001:2015. Tussen september 2015 en maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen. Maar ook de geldigheid van dit certificaat vervalt per september 2018.

Transitie audit tijdens hercertificeren of een tussentijdse audit

Certificatie volgens de ISO 9001 en ISO 14001 versie 2015 kan plaatsvinden tijdens een 3-jaarlijkse hercertificatie of een tussentijdse audit. Onze adviseurs kijken wat het beste aansluit bij uw bedrijf en ondersteunen u graag bij het plannen en uitvoeren van benodigde activiteiten.

Waarom ISO 9001?

In de ISO 9001 norm worden vijf verschillende hoofdstukken beschreven welke gezamenlijk voor een compleet management-systeem zorgen.

 • kwaliteitsmanagementsysteem;
 • directieverantwoordelijkheid;
 • management van middelen;
 • realiseren van het product;
 • meting, analyse en verbetering.

De overgang naar ISO 9001:2015

De mate waarin uw organisatie aanpassingen moet doorvoeren om aan de herziende ISO 9001:2015 te voldoen, is afhankelijk van

 • Hoe goed uw bestaande managementsysteem functioneert;
 • De structuur van uw organisatie;
 • Betrokkenheid directie;
 • Inzicht in de context van de organisatie en belangrijke punten / issues;
 • Inzicht in de behoefte en verwachtingen van de belanghebbende / stakeholders;
 • Toepassing van de procesbenadering;
 • Risicomanagement en risicogebaseerd denken.

Managementsystemen opgezet door IMR Advies voldoen grotendeels aan de eisen van de nieuwe ISO 9001 norm. Voor de noodzakelijke wijzigingen begeleidt IMR bedrijven in de overgangsfase, zodat uw certificering in orde is en certificaat behouden blijft. Geen managementsysteem opgezet door IMR dan hebben wij praktische plug-ins en een goede referentiematrix om de overgang te ontzorgen.

Vraag een gratis gesprek aan

Planning werkvoorbereiding

Certificering ISO 9001:2015 norm: de voorbereiding

Om u voor te bereiden op de aanpassing van de certificering van kwaliteitsmanagementsystemen conform ISO 9001:2015, adviseren wij

 • Aan te melden voor een gratis kennismaking met IMR Advies voor ISO 9001:2015;
 • Een incompany training ‘Klaar voor ISO 9001:2015’ bij IMR;
 • Uw vraag direct te stellen via info@imradvies.nl;
 • Vrijblijvend een offerte ontvangen voor uw ISO 9001 certificering.

Natuurlijk kunt u op verzoek ook relevante informatiebladen of ISO 9001:2015 tips van ons ontvangen om uw bedrijf voor te bereiden op de nieuwe ISO 9001 norm voor 2015.

ISO 9001:2015 volgens de nieuwe High Level Structuur

De International Standarisation Organisation (ISO) ontwikkelt nieuwe ISO normen en beheert bestaande ISO normen. Met de nieuwe, eenduidige structuur, de High Level Structuur, worden alle managementsysteem normen gelijk van opbouw en bevatten ze dezelfde hoofdstukken.

Verschillen tussen de normen worden veroorzaakt door specifieke eisen. Zo heeft de ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement andere eisen dan de norm voor milieumanagement ISO 14001. Beide normen worden in 2015 volgens de nieuwe structuur herzien. Verder zal ook de OHSAS 18001 voor veiligheid en gezondheid in volgens de HLS herzien worden. De OHSAS 18001 wordt dan de ISO 45001.

Eén managementsysteem

Vanaf nu is het mogelijk meerdere normen onder één managementsysteem te brengen. Verbeteringen die hiertoe bijdragen zijn eenduidige definities en een aantoonbare verbintenis tussen het managementsysteem, de strategische doelen en de uitvoerende processen. IMR Advies integreert al vele jaren verschillende normen in één managementsysteem. De HLS structuur is geïntegreerd in ons IMR-managementsysteem. Invoering van de nieuwe ISO 9001 norm is hierdoor eenvoudig te realiseren.

Voor vragen over de consequenties van de HLS en nieuwe ISO normen op uw managementsysteem neem contact op met IMR.

ISO 9001: belangrijkste wijzigingen voor 2015

De verschillen tussen de nieuwe versie (ISO 9001:2015) en de huidige versie (ISO 9001:2008) zijn:

 • Risicobeheersing en risico gebaseerd denken is de basis voor het inrichten van processen met een managementsysteem;
 • Beheersmaatregelen worden genomen op basis van een goede inschatting van risico’s;
 • Verwachtingen en behoefte van stakeholders moeten inzichtelijk worden om vast te stellen of de beoogde resultaten bereikt worden en verbeteringen mogelijk zijn. Dit is nu al noodzakelijk voor ISO 14001 en OHSAS 18001;
 • De context waarin de organisatie opereert is belangrijk. Een SWOT analyse (in- en extern) zet de context helder neer;
 • Topmanagement moet nadrukkelijk verantwoordelijkheid nemen voor de effectiviteit van het managementsysteem en formuleren van SMART doelstellingen.

Uw stappenplan voor overgang naar de ISO 9001:2015

In de volgende 4 fases begeleidt IMR u voor op uw nieuwe ISO 9001 2015 certificering:

Fase 1: Inventarisatie benodigde wijzigingen

 • Interviews directie en kwaliteitsmanagement;
 • Opstellen referentiematrix ISO 9001:2015 en actielijst.

Fase 2: Doorvoeren wijzigingen en aanvullingen managementsysteem

 • Op basis van referentiematrix en actielijst;
 • Op basis van IMR methodieken en plug-ins (o.a. stakeholderanalyse en risicomanagement);
 • Praktische oplossingen.

Fase 3: Ondersteunen implementatie

 • Instructie/training t.b.v. management, leidinggevenden en medewerkers aangaande voor hen relevante aspecten;
 • Uitvoeren van een interne audit, evaluatie en het treffen van corrigerende en preventieve maatregelen;
  Invoeren werkwijze en het aantoonbaar maken hiervan middels diverse registraties;
  Vastleggen van knelpunten;
  Opheffen van knelpunten, vaststellen en implementatie van documenten.

Fase 4: Begeleiden van certificatie audits voor ISO 9001

IMR adviseurs stellen zich op als intermediair tussen de organisatie en de certificerende instantie. Hierdoor worden certificatie-audits efficiënt uitgevoerd en succesvol afgesloten.

ISO 9001 handboek

Om een ISO 9001 certificaat te behalen moet uw bedrijf een managementsysteem opzetten en gedocumenteerde informatie bijhouden. Dit kan heel goed door een ISO 9001 handboek te maken. Het vastleggen van de eisen van ISO 9001 en de processen in een kwaliteitshandboek is geen doel op zich. Het moet de organisatie helpen met het voldoen aan de eisen / verwachtingen van de belanghebbende, waarborgen van kwaliteit en continue verbeteren.

Met de komst ISO 9001:2015 moet de organisatie ook de context waarin ze opereert, belangrijke issues en belanghebbende vaststellen en vastleggen. Hierdoor vraagt uw ISO 9001 handboek nu alle aandacht. Een actueel ISO handboek vereenvoudigt de overgang naar nieuwe normen.Bijvoorbeeld door uitbreiding met de IMR referentiematrix, context en stakeholder analyse.

Voordelen van een ISO handboek

Buiten ISO 9001 zijn er heel veel voordelen aan het documenteren van processen in een ISO kwaliteitshandboek. IMR adviseert om een ISO handboek op te stellen, als kader voor:

 • Het managementsysteem;
 • Referentie met gecertificeerde normen;
 • Vastleggen van methodieken voor risico analyse en risico gebaseerd denken;
 • Context analyse;
 • Vastleggen en communiceren van missie en visie;
 • Verbeteren van interne controlesystemen;
 • Beheersen van operationele risico’s;
 • Verhogen van de klanttevredenheid;
 • Overdracht van werkzaamheden en documenten (minder persoonsafhankelijk);
 • Overdracht van kennis;
 • Realiseren van doelstellingen;
 • Procesoptimalisatie en continue verbeteren;
 • Uitvoeren van directiebeoordelingen en opstellen van management review rapportages;
  Succesvolle implementatie van automatiseringsprojecten.

Hulp bij het opstellen van een kwaliteitshandboek

IMR Advies begeleidt bedrijven in het opstellen en actueel houden van het ISO 9001 handboek. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring met certificatie van ISO normen. Een kwaliteitshandboek en goed gedocumenteerde informatie is een de blauwdruk van de organisatie en onmisbaar bij certificatie trajecten voor de gewijzigde norm ISO 9001 versie 2015.

Vraag een gratis adviesgesprek over het ISO handboek aan

Hoe stel ik een handboek ISO 9001:2015 op?

Om een handboek op te stellen voor ISO 9001:2015 norm, adviseren wij

 • Aan te melden voor een gratis kennismaking met IMR Advies over het ISO 9001 handboek;
 • Incompany training bij IMR ‘Het ISO handboek voor mijn organisatie’ te volgen;
 • Alle vragen te stellen via info@imradvies.nl;
 • Vrijblijvend een offerte ontvangen voor uw ISO 9001 handboek.

Voorbeeld structuur van een ISO 9001 handboek

Een gedeelte van een inhoudsopgave van een ISO 9001 handboek. Neem voor een complete inhoudsopgave contact met IMR Advies op.

Belangrijke tips voor een goed ISO kwaliteitshandboek

Veelal zijn er te veel documenten en is het ISO handboek niet meer overzichtelijk. IMR Advies helpt u met het opstellen en inrichten van de informatie die nodig is. Zo laten wij overbodige documenten weg. Met onderstaande tips kunt u de juiste voorbereidingen treffen.

 • Start met een goede layout en formats;
 • Maak eerst een schema van het totale proces en werk vanuit dit schema verder;
 • Gebruik deze formats bij elk nieuw document, gebruikt geen bestaande documenten als uitgangspunt;
 • Zorg dat documenten uniek genummerd zijn;
 • Gebruik versiebeheer;
 • Voeg documenten samen tot een digitaal handboek (eenvoudig zoeken);
 • Maak afspraken over wijzigingen (procedure beheersing van documentatie);
 • Gebruik de IMR methodiek voor een ISO kwaliteitshandboek.
 • Maak een goede referentiematrix ISO 9001:2015

Meer weten over ISO 9001:2015?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

Veranderingen ISO 27001 en 27002

ISO 27002 is een aanvullende standaard voor informatiebeveiliging en daarmee een verdieping op ISO 27001.…

Lees meer
Omgevingswet

Invoering Omgevingswet gaat naar verwachting per 1 januari 2024 in

De invoering werd al eerder uitgesteld naar 1 januari 2023 en vervolgens naar 1 juli,…

Lees meer
Back To Top