Ga naar hoofdinhoud

NEN 4400 beschrijft aan welke regels uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. NEN 4400 kijkt met name naar de juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles, controles op het ‘legaal’ verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit) en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Doel NEN 4400

Het risico voor inleners en hoofdaannemers op aansprakelijkstellingen door en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere (overheids)instanties te beperken en om te voorkomen dat werknemers onder het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag worden betaald.

Inleners van ter beschikking gestelde arbeidskrachten en opdrachtgevers van werk lopen risico’s indien de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt of de (onder)aannemer waarmee zij zaken doen verwijtbaar geen of onvoldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdraagt.

Implementatie NEN 4400

Ons NEN 4400 implementatietraject bestaat uit de volgende drie fasen:

Fase 1: Inventarisatie en actieplan

Op basis van een checklist aan de hand van NEN 4400 inventariseren we om vast te stellen in welke mate door uw organisatie voldaan wordt aan de gestelde eisen. Vanuit de checklist NEN 4400 stellen we een actieplan op om de geconstateerde knelpunten op te lossen.

Fase 2: Implementatie

We bewaken de voortgang van het plan van aanpak. Waar nodig, stellen we ‘tools’ beschikbaar om de toepassing van de norm aantoonbaar te kunnen maken. De volgende registraties moeten aanwezig en op orde zijn:

    • Personeelsadministratie
    • Loonadministratie
    • Financiële administratie
    • Uitbesteden van werk

Tot slot voeren we interne audits uit ter verificatie en controleren we of aan alle eisen wordt voldaan.

Fase 3: Begeleiding van certificatieaudit

De laatste fase bereiden en begeleiden we uw organisatie voor op het certificatieaudit.

De belangrijkste speerpunten van NEN 4400:

De norm is opgesplitst in twee delen: deel 1 geldt voor Nederlandse uitzendbureaus, deel 2 geldt voor bureaus die vanuit het buitenland op de Nederlandse markt opereren.

Na accreditatie wordt uw onderneming opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Van toepassing zijn de (Arbo) wet- en regelgeving is in kaart gebracht.

Kies voor maatwerk!

IMR hanteert een beproefde aanpak bij het implementeren van NEN 4400. Omdat elke organisatie anders is en te maken heeft met andere uitdagingen, eisen, risico’s en kansen, leveren wij altijd maatwerk. Samen met u maken we voorafgaand aan het  implementatietraject een plan van aanpak en een planning waarin we aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van uw organisatie.

Nieuws

Opleiding voor PUR-schuim

Verplicht in opleiding bij werken met PUR

Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht om een speciale opleiding te hebben afgerond voor…

Lees meer

Vacature: Als ervaren ZZP’er aan de slag in het IMR team

Ben jij een ervaren zzp’er, actief in ons vakgebied en sta je open voor een…

Lees meer
Back To Top