Skip to content

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s binnen het bedrijf en zeker te stellen dat hierbij de juiste beheersmaatregelen zijn genomen.

“Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een RI&E maken. Dus ook als u bij een klein bedrijf werkt. Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de RI&E. Is in uw bedrijf de RI&E niet op orde? Dan kan de Inspectie maatregelen nemen en zelfs een boete opleggen.”

IMR kan uw organisatie helpen met

 • Inventariseren huidige situatie aan de hand van een RIE vragenlijst: door interviews en een rondgang binnen het bedrijf en werklocaties inventariseren van risico’s en genomen maatregelen
 • Risico’s worden geëvalueerd om prioriteiten van de maatregelen vast te stellen.
 • Rapporteren van bevindingen
 • Opstellen van plan van aanpak en ondersteunen bij de opvolging van plan van aanpak
 • Het uitvoeren van de wettelijk voorgeschreven toetsing van de RI&E door een hiervoor gecertificeerde veiligheidskundige.

Arbo RI&E is dé basis van uw arbobeleid

De Arbo RI&E is het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Maatregelen hebben betrekking op de inrichting van de werkplek, het gebruik van de juiste middelen, het voorlichten en instrueren van medewerkers en het houden van toezicht.

Inhoud Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)

In de Arbowetgeving is een aantal verplichtingen opgenomen die, indien van toepassing, in de Arbo RIE moeten terugkomen. Het gaat hierbij onder andere om personen en gebruikte materialen:

 • jeugdigen;
 • zwangeren;
 • gevaarlijke stoffen;
 • biologische agentia;
 • kankerverwekkende stoffen;
 • fysieke belasting;
 • beeldschermwerk;
 • lawaai;
 • trillingen;
 • arbeidsmiddelen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Waar mogelijk wordt bij het uitvoeren van de RI&E een branche RI&E toegepast. Niet voor iedere branche is echter een branche RI&E beschikbaar. Wij helpen u graag met een RI&E op maat.

Waarom de aanpak van IMR succesvol is

 • IMR heeft ruime ervaring met de implementatie van de RI&E in veel verschillende sectoren
 • IMR heeft alle benodigde veiligheidskundige kennis zelf in huis
 • Meer dan 20 jaar ervaring met het uitvoeren van RI&E’s in verschillende sectoren
 • Praktisch implementeerbare methode
 • Altijd een actuele Arbo RIE door het gebruik van een dynamische RI&E methodiek. U heeft een doorlopend plan van aanpak dat wordt vastgelegd in een dynamisch rapport dat voldoet aan de Arbowet

Meer weten over Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

Tips om veilig te (blijven) werken op vakantie

Voor u als ondernemer staat het werk waarschijnlijk nooit volledig stil. Zelfs op vakantie gaat…

Lees meer
Het belang van rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor ondernemers

Het belang van rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor ondernemers

De nieuwe wetgeving omtrent de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit, die van kracht wordt op 1 juli…

Lees meer
Back To Top