Skip to content

Vooraf aan een project risico’s inschatten en de juiste maatregelen nemen voorkomt onveilige situaties en incidenten. Het uitvoeren en vastleggen van een Taak Risico Analyse (afgekort als TRA) is een hulpmiddel om deze risico’s te inventariseren en evalueren.

In welke situaties wordt een TRA opgesteld?

Een TRA wordt opgesteld of kan noodzakelijk zijn wanneer:

 1. werkzaamheden met een hoog risico moeten worden uitgevoerd die niet of niet geheel volgens de reeds bestaande procedures of werkinstructies kunnen worden uitgevoerd;
 2. werkzaamheden tijdens het project wijzigen waardoor nieuwe risico’s ontstaan;
 3. werkzaamheden voor het eerst worden uitgevoerd, waarvan de risico’s en ongewenste gevolgen (nog) niet bekend zijn;
 4. Bij de werkzaamheden risico’s voorkomen die niet voorkomen tijdens ‘normale’ werkzaamheden;
 5. Zich bijzondere risico’s uit de omgeving voordoen.

Hoe wordt een TRA opgesteld?

Neem de volgende stappen om een goede TRA uit te voeren:

 1. verdeel de werkzaamheden onder in logische taken/activiteiten, en schrijf ze in chronologische volgorde in de kolom Taken;
 2. bepaal per taak denkbare en reële risico’s en schrijf ze op in de kolom Risico’s;
 3. stel voor elke risico één of meerdere beheersmaatregelen vast waarmee het risico wordt geëlimineerd of beheersbaar wordt. Denk daarbij aan de bronaanpak. Schrijf de beheersmaatregelen op in kolom Beheersmaatregelen;
 4. zorg dat alle beheersmaatregelen aanwezig zijn voorafgaande aan het uitvoeren van de taak/werkzaamheden;
 5. bespreek voorafgaande aan de uitvoering van de taak/werkzaamheden, de TRA met alle medewerkers die de taak/werkzaamheden gaan uitvoeren.
 6. de leidinggevende controleert regelmatig of de taak/werkzaamheden volgens de gemaakte afspraken, die zijn vastgelegd in de TRA, worden uitgevoerd. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden afgeweken wordt van de TRA, dient het werk direct te worden gestopt en dient met alle betrokken medewerkers opnieuw de TRA te worden bekeken;
 7. evalueer direct na het afronden van de werkzaamheden de TRA om na te gaan:
  – of de uitgevoerde werkzaamheden volgens plan zijn verlopen;
  – welke knelpunten zich hebben voorgedaan en welke oplossingen er zijn bedacht en doorgevoerd.

De professionals van IMR kunnen inhoudelijk ondersteunen bij het uitvoeren van een TRA of een format uitwerken waarmee u zelf TRA’s kan uitvoeren.

Wie stelt een TRA op?

Een TRA wordt opgesteld door alle betrokken partijen, zoals projectleider, monteurs en opdrachtgever. Verder is het verstandig om een professional van IMR te raadplegen.

Meer weten over het opstellen van een TRA?

De professionals van IMR kunnen inhoudelijk ondersteunen bij het uitvoeren van een TRA of een format uitwerken waarmee u zelf TRA’s kan uitvoeren.

Nieuws

safety culture ladder 2.0

Safety Culture Ladder aangepast, aangescherpt en verbeterd

De vernieuwde Safety Culture Ladder SCL 2.0 kenmerkt zich door de beknopte, heldere inhoud en…

Lees meer

Voorkom ransomware dreigingen. Bekijk onze poster met handige tips.

Dreigingen van ransomware komen steeds vaker voor. Cybercriminelen worden met de dag slimmer en het…

Lees meer
Back To Top