skip to Main Content

Aan de slag met de CO2-prestatieladder? Ga goed van start met een CO2-reductieplan

In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse Overheid aangekondigd dat zij in 2030 49% minder CO2 willen uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn ten opzichte van 1990. Levert uw bedrijf een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie? Met de CO2-prestatieladder toont u aan dat uw organisatie in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten CO2 bewust handelt en op dit gebied een actief beleid voert. Het gaat om energiebesparing, efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Wilt u starten met de CO2-prestatieladder? Dan is een CO2-reductieplan een goed begin. Wij geven u een kijkje achter de schermen om u meer te vertellen over de aanpak van CO2-reductie voor uw organisatie.

Voor wie is de CO2-prestatieladder bedoeld?

De CO2-prestatieladder kan door elke organisatie, die een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van de CO2-emissie en bewijs wil leveren voor duurzaam ondernemen, worden toegepast. De CO2-prestatieladder is toepasbaar in elke sector en relevant voor zowel producerende bedrijven als dienstverleners. Om een goeie start te maken aan de CO2-prestatieladder is een CO2-reductieplan een goed begin. IMR stelt voor elke klant een op maat gemaakt CO2-reductieplan op. Dit plan bevat organisatiegerichte doelstellingen en actiepunten die invulling geven aan de wijze waarop een organisatie haar CO2-reductie wil behalen.

Energie-investeringsaftrek

Het kan voorkomen dat het CO2-reductieplan dat we opstellen in aanmerking komt voor de energie-investeringsaftrek wanneer het voldoet aan bepaalde voorwaarden. U kunt dan 45,5% van de kosten voor uw investering aftrekken van de fiscale winst. Benieuwd? Onze professionals kijken samen met u of uw CO2-reductieplan hiervoor in aanmerking komt.

IMR stappenplan

Gaan we samen aan de slag met het terugdringen van de CO2-emissie binnen uw bedrijf? Dan volgen wij een stappenplan. Aan de hand van een voorbeeldcase nemen wij u stap voor stap mee!

Stap 1: Vraagstelling

Allereerst is het van belang dat er een doelstelling wordt vastgesteld. Vanuit deze doelstelling kijken we op welke manier we de doelstelling kunnen halen. Een voorbeeld van een doelstelling; “Onze productieprocessen en -faciliteiten moeten in 2030 CO2-neutraal zijn.”. Om deze doelstelling te bereiken moet er de komende periode worden vastgesteld welke besparingsmogelijkheden op het gebied van energie in het gebouw en tijdens de productieprocessen gerealiseerd kunnen worden en hoe we de overgebleven CO2-productie gaan compenseren.

Stap 2: Scope bepalen

Staat de doelstelling op papier? Dan beginnen we met de scope bepaling. Dit is nodig om de doelstelling goed in te vullen en af te bakenen. Met andere woorden; we kijken welke faciliteiten en processen er onder de doelstelling vallen en onderzoeken welke energiebronnen onze aandacht krijgen. Om de scope te bepalen, gebruiken wij het scopediagram van het GHG protocol.

Scopediagram GHG Protocol

Stap 3: Inzicht in de huidige CO2-uitstoot

Nu is het tijd om de huidige CO2-uitstoot te evalueren. Deze gegevens maken wij inzichtelijk met de opstelling van een gedetailleerd footprint. Eén van de onderdelen van het CO2-reductieplan.

Stap 4: CO2-emissiereductieplan

Klaar om het CO2-reductieplan verder in te vullen? In dit plan wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden om de CO2-emissies te reduceren. De inhoud van de opgestelde documenten worden als input gebruikt voor het opstellen van het CO2-reductieplan. Hét uitgangspunt voor het bereiken van de doelstelling(en). Het plan bevat, naast inzicht in de huidige situatie, ook maatregelen en technische voorzieningen waarmee emissies in scopes worden gereduceerd. Onderdelen van het plan:

  • Beschrijving van de bedrijfsprocessen.
  • Overzicht van de huidige totale scope 1 en scope 2 CO2-emissies als gevolg van de bedrijfsprocessen.
  • Een CO2-emissie onderverdeling naar de relevante onderdelen van het bestaande bedrijfsproces.
  • Toelichting op de rekenmethodiek(en) waarmee de CO2-emissie is bepaald.
  • Een overzicht van de mogelijkheden tot en de kwantificering van CO2-reductie.
  • Raming van de te verwachten investeringskosten per technische voorziening.
  • Plan van aanpak voor de planning en uitvoering van de in het plan benoemde technische voorzieningen.

Stap 5: Energie-managementsysteem

Om als organisatie ook in de toekomst CO2-reductie te waarborgen, adviseren wij om na het opstellen van het CO2-reductieplan ook een praktisch energie-managementsysteem op te zetten. Dit bestaat uit methodieken, procedures, instructies en registraties die zorgen voor borging van de gemaakte afspraken. Zo blijft u met uw bedrijf stappen maken richting een duurzame toekomst.

Aan de slag met de CO2 -prestatieladder? IMR gaat samen met u voor een groene toekomst.

Benieuwd hoe u de CO2 -prestatieladder toepast binnen uw organisatie? Met een CO2-reductieplan gaat u goed van start. IMR kijkt samen met u naar uw dienst, product of bedrijfsvoering om uiteindelijk CO2-reductie te realiseren. Bent u benieuwd naar meer informatie? Neem contact op met onze professionals.

Back To Top