Skip to content

Aan de slag met de CO2-reductie? Ga goed van start met een CO2-reductieplan

In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse Overheid aangekondigd dat zij in 2030 49% minder COwillen uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn ten opzichte van 1990. Levert uw bedrijf een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie? Dan is een CO2-reductieplan een goed begin. Wij geven u een kijkje achter de schermen om u meer te vertellen over de aanpak van CO2-reductie voor uw organisatie.

IMR kan voor elke klant een op maat gemaakte CO2-reductieplan opstellen. Dit plan bevat organisatiegerichte doelstellingen en actiepunten die invulling geven aan de wijze waarop een organisatie haar CO2-reductie wil behalen.

IMR stappenplan

Gaan we samen aan de slag met het terugdringen van de CO2-emissie binnen uw bedrijf? Dan volgen wij een stappenplan. Aan de hand van een voorbeeldcase nemen wij u stap voor stap mee!

Stap 1: Doelstelling

Allereerst is het belangrijk om een doelstelling vast te stellen. Vanuit deze doelstelling kijken we op welke manier we de doelstelling kunnen halen. Een voorbeeld van een doelstelling; “Onze productieprocessen en -faciliteiten moeten in 2030 CO2-neutraal zijn.” Om deze doelstelling te bereiken moet er de komende periode worden vastgesteld welke besparingsmogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld hoe er besparing op het gebied van energie in het gebouw en tijdens de productieprocessen gerealiseerd kan worden en hoe we de overgebleven CO2-productie gaan compenseren.

Stap 2: Scope bepalen

Staat de doelstelling op papier? Dan beginnen we met de scope bepaling. Dit is nodig om de doelstelling goed in te vullen en af te bakenen. Met andere woorden; we kijken welke faciliteiten en processen er onder de doelstelling vallen en onderzoeken welke energiebronnen onze aandacht krijgen. Om de scope te bepalen, gebruiken wij het scopediagram van het GHG protocol.

Stap 3: Inzicht in de huidige CO2-uitstoot

Nu is het tijd om de huidige CO2-uitstoot te evalueren. Deze gegevens maken wij inzichtelijk met de opstelling van een gedetailleerd footprint. Eén van de onderdelen van het CO2-reductieplan.

De footprint kan onder andere opgesteld worden met behulp van de Milieubarometer. Met de Milieubarometer bereken je je CO2-footprint. Je krijgt je CO2-footprint in grafiek en tabel. Daarmee rapporteer je eenvoudig over de CO2-footprint van je bedrijf of organisatie.

Met de Milieubarometer kun je bijhouden welke besparingsmaatregelen zijn uitgevoerd en welke je nog gaat nemen. Je kunt maatregelen voorzien van een jaartal en notitie, zodat het direct een actielijst is.

De wettelijk erkende maatregelen in jouw branche herken je in de Milieubarometer aan het donkerblauwe rijkssymbool. In deze Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor bedrijven en instellingen die aan de informatieplicht energiebesparing moeten voldoen, is de EML een hulpmiddel om bij ons te rapporteren.

IMR Advies biedt korting op een startabonnement van de Milieubarometer aan.

Stap 4: CO2-emissiereductieplan

Klaar om het CO2-reductieplan verder in te vullen? In dit plan wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden om de CO2-emissies te reduceren. De inhoud van de opgestelde documenten worden als input gebruikt voor het opstellen van het CO2-reductieplan. Hét uitgangspunt voor het bereiken van de doelstelling(en). Het plan bevat, naast inzicht in de huidige situatie, ook maatregelen en technische voorzieningen waarmee emissies in scopes worden gereduceerd. Onderdelen van het plan:

  • Beschrijving van de bedrijfsprocessen.
  • Overzicht van de huidige totale scope 1 en scope 2 CO2-emissies als gevolg van de bedrijfsprocessen.
  • Een CO2-emissie onderverdeling naar de relevante onderdelen van het bestaande bedrijfsproces.
  • Toelichting op de rekenmethodiek(en) waarmee de CO2-emissie is bepaald.
  • Een overzicht van de mogelijkheden tot en de kwantificering van CO2-reductie.
  • Raming van de te verwachten investeringskosten per technische voorziening.
  • Plan van aanpak voor de planning en uitvoering van de in het plan benoemde technische voorzieningen.

Stap 5: Energie-managementsysteem

Om als organisatie ook in de toekomst CO2-reductie te waarborgen, adviseren wij om na het opstellen van het CO2-reductieplan ook een praktisch energie-managementsysteem op te zetten. Dit bestaat uit methodieken, procedures, instructies en registraties die zorgen voor borging van de gemaakte afspraken. Zo blijft u met uw bedrijf stappen maken richting een duurzame toekomst.

Aan de slag met de CO2-reductieplan? IMR gaat samen met u voor een groene toekomst.

Benieuwd hoe u een CO-reductieplan toepast binnen uw organisatie? IMR kijkt samen met u naar uw dienst, product of bedrijfsvoering om uiteindelijk CO2-reductie te realiseren. Bent u benieuwd naar meer informatie? Neem contact op met onze professionals.

Back To Top