Skip to content
arbowet

Arbowet: Beleidsregel boeteoplegging per 1 september aangepast

Vanwege de wijzigingen in de Arbowet die per 1 juli zijn ingegaan is de beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandigheden-wet ook op 1 september aangepast. Zo vind u in de tarieflijst enkele nieuwe overtredingen en zijn bij enkele andere overtredingen de boete categorieën aangepast. Waar moet u hierbij aan denken? De werknemersboete algemeen krijgt meerdere categorieën, en wordt vervangen door:

  • Werknemersboete
  • Boete bedrijfsarts
  • Boete bedrijfsarts en deskundige personen als bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Arbowet.

Vanaf 1 juli kan namelijk ook een aan de bedrijfsarts gelieerde andere gecertificeerde deskundige, zoals een hoger veiligheidskundige,  een boete worden opgelegd. De eerste stap in de handhaving betreft nog een waarschuwing of een eis tot handhaving. Verandert de situatie niet, dan wordt een boete opgelegd.

Preventiemedewerker volgens Arbowet

Mochten de verplichtingen niet door de preventiemedewerkers worden nageleefd dan kunnen de werkgevers beboet worden. De preventiemedewerker moet minstens een keer per jaar de stand van zaken doorspreken met het medezeggenschapsorgaan, de werkgever, de arbodienst of de bedrijfsarts. Mochten preventiemedewerkers de verplichtingen niet naleven, dan zal eerst een waarschuwing volgen, er na komt de boete categorie 3!

Bedrijfsarts en consultatie

Werknemers moeten ten alle tijden de mogelijkheid hebben om de bedrijfsarts te consulteren over vragen ten aanzien van eigen gezondheid in relatie tot het werk, zelfs voor dat er sprake is van verzuim. Wordt deze bepaling niet nageleefd dan krijgt de werkgever eerst een waarschuwing. Indien de situatie niet verbeterd dan krijgt de werkgever een boete.

Artikel 14 Arbowet

In artikel 14 van de Arbowet zijn nu specifieke rechten en verplichtingen opgenomen die als kwaliteitseis bijdragen aan de goede beroepsuitoefening van de bedrijfsarts.  Bij constatering van een overtreding zal de Nederlandse Arbeidsinspectie primair een waarschuwing geven of eis tot naleving stellen. Indien de situatie niet verbetert, zal de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen van categorie 3.

Nieuwe Contracten

Deze regels zijn 1 september in werking getreden. Voor aanpassing van de oude contracten geldt een overgangsperiode van één jaar.

Back To Top