skip to Main Content

Europese machinerichtlijn 2006/42/EG

De Machinerichtlijn (2006/42/EG) is van toepassing op machines die binnen de Europese Unie op de…

read more

Strategie intensief

Ondernemers met duidelijke en inspirerende kernwaarden en een heldere visie en strategie presteren beter dan…

read more

AVG

In 2018 is de AVG in werking getreden. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming legt de verantwoordelijkheid…

read more

V&G plan / VGM-plannen

Bedrijven moeten een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) volgens de Arbowetgeving opstellen voor: Bouwprojecten waar verschillende bedrijven…

read more

Audits & Onderhoud managementsysteem

Blijf voldoen aan de juiste certificering. Na certificering van een managementsysteem is het werk nog…

read more

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat, als onderdeel van de Wet Milieubeheer, de algemene milieuregels voor bedrijven. Elk…

read more

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de…

read more

Lean management

De ATEX bedrijfsrichtlijn 1992/92/EG (beter bekend als “ATEX 137”) beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheidseisen…

read more

Taakrisicoanalyse (TRA)

Vooraf aan een project risico’s inschatten en de juiste maatregelen nemen voorkomt onveilige situaties en…

read more

Klankbord voor ondernemers

Vanuit onze jarenlange ervaring in het werken voor en met ondernemers herkennen we de vragen,…

read more

HR advies & ondersteuning

Van strategisch HR-beleid, tot coaching, teamontwikkeling en werving- & selectie. IMR is uw betrokken HR-professional…

read more

VGM-plannen

Wanneer een VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) opstellen? VGM-plannen dienen opgesteld te worden wanneer de…

read more

Conditiemetingen

Bij conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties wordt de staat van onderhoud conform de NEN 2767…

read more

Veiligheidskundige ondersteuning

De professionals van IMR ondersteunen bedrijven bij het uitvoeren van hun veiligheid-, gezondheid en milieutaken.

read more

Inspectiewijzers

De IMR Inspectiewijzer is bedoeld als uniforme systematiek voor het uitvoeren van onderhoudsinspecties/conditiemetingen op basis…

read more

Interieurmetingen

De professionals van IMR ondersteunen diverse bedrijven met het toepassen van interieurmetingen. 

read more

Meerjaren onderhoudsplannen MJOP

De meerjaren onderhoud planning (MJOP) en de direct daarvan afgeleide meerjaren onderhoud begroting (MJOB), is…

read more

Procesoptimalisatie

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter…

read more

Risicomanagement (ISO 31000)

NEN-ISO 31000 Risicomanagement is bedoeld om organisaties een structuur te geven waarbinnen zij zelf in…

read more

TCF Tax Control Framework

Risicobeheersing is essentieel voor het voortbestaan van een onderneming. Fiscale risicobeheersing is hier onderdeel van.…

read more

Flexibel werken

IMR adviseert bijvoorbeeld ook over het veranderen van de manier van werken in uw organisatie.…

read more

Klanttevredenheidsmeting

De kwaliteit van projecten en dienstverlening staat voorop. Het ontwikkelen van deze kwaliteit is een…

read more
Back To Top