Skip to content

Privacyverklaring IMR Advies

IMR Advies B.V. (hierna “IMR”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

imradvies.nl
Distributieweg 29
2404 CM Alphen aan den Rijn

T: 0172 24 44 68

M: info@imrgroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

IMR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de actie die u onderneemt:

Afhankelijk van het type dienst, verwerkt IMR de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • inschrijvingen;
 • examenresultaten;
 • behaalde kwalificaties in de vorm van diploma’s en certificaten;
 • geldigheid van certificaten en diploma’s.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van artikel 6 lid 1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): “De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen”.
 • In sommige gevallen is er voor IMR ook een wettelijke grondslag van toepassing (Artikel 6 lid 1c): dit geldt met name voor het verzamelen van gegevens van beroepschauffeurs in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid.

IMR verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen naar aanleiding van een ingevuld contactformulier op de website imradvies.nl of www.imrtraining.nl;
 • het inplannen van trainingen;
 • het aanmelden van cursisten voor examens;
 • het registreren van cursisten bij het CBR (ten behoeve van code 95);
 • het aanmaken van certificaten en pasjes;
 • het bewaken van de geldigheid van certificaten en diploma’s.

Geautomatiseerde besluitvorming

IMR neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor u kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IMR) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

IMR bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Omschrijving Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 10 jaar* Sturen van reminder inzake vervallen geldigheid diploma of certificaat. Snelheid verwerking nieuwe aanmeldingen borgen.
Geboortedatum 10 jaar* Sturen van reminder inzake vervallen geldigheid diploma of certificaat. Snelheid verwerking nieuwe aanmeldingen borgen.
Inschrijvingen 10 jaar* Sturen van reminder inzake vervallen geldigheid diploma of certificaat.
Examenresultaten 10 jaar* Sturen van reminder inzake vervallen geldigheid diploma of certificaat.
Diploma’s en certificaten 10 jaar* Binnen de geldigheidstermijn van de diploma’s en certificaten kan IMR bij verlies een kopie verstrekken aan de cursist.
Geldigheid van diploma’s en certificaten 10 jaar* Sturen van reminder inzake vervallen geldigheid diploma of certificaat.

*Bewaartermijn gaat in vanaf de laatste cursusdag.

Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, moeten wij contact met u op kunnen nemen. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is, afhankelijk van het doel van de contactaanvraag, maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

IMR deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een training en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IMR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden in ieder geval niet gedeeld met een instantie buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De gegevens die wij verzamelen door middel van Cookies (zoals Google Analytics) bewaren wij 26 maanden. Met deze gegevens kunnen wij uw ervaringen op onze website optimaliseren en uw voorkeuren bijhouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IMR en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@imrgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IMR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met de heer M.F. Boogert, via info@imrgroep.nl.

Hoe te handelen bij klachten?

IMR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om, ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Back To Top