Skip to content
Veranderingen Arbo RI&E

Veranderingen in de Arbo RI&E

De Arbo RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) is voor iedere werkgever wettelijk verplicht en is een mooi middel om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen. Per 1 juli 2022 zijn er wijzigingen doorgevoerd wat betreft de criteria waaraan een RI&E moet voldoen om zo de kwaliteit van de RI&E naar een hoger niveau te brengen. Om de kwaliteit van de RI&E te borgen, wordt deze getoetst door een arbokerndeskundige, maar met de huidige toetsingscriteria kan deze kwaliteit momenteel nog onvoldoende geborgd worden. IMR Advies heeft voor u nog een keer overzichtelijk op een rijtje gezet welke veranderingen er zijn doorgevoerd.

Aangescherpte toetsingscriteria

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd in de Arbo RI&E-criteria:

  1. Grondoorzaken aanwezige risico’s benoemen. Voortaan moeten de grondoorzaken van de aanwezige risico’s benoemd worden om zo tot de kern van het probleem te komen. Om deze grondoorzaken aan te pakken, moeten verbetervoorstellen geformuleerd worden in het Plan van Aanpak. Bij de verbetervoorstellen moet de effectiviteit worden ingeschat. Daarnaast moet de implementatiemanier van de maatregelen worden omschreven. Ook moet duidelijk zijn of er eventueel ongewenste consequenties ondervonden worden bij het implementeren van de maatregelen. Als er bij de voorgeschreven maatregelen wordt afgeweken van de arbeid-hygiënische strategie wordt dit beargumenteerd.
  2. Inzichten betrokken bedrijfsarts en deskundigen verzuim- en arbobeleid. Inzichten van de bedrijfsarts, en andere deskundigen die betrokken zijn bij het verzuim- en arbobeleid, moeten voortaan voorafgaand aan het uitvoeren van de RI&E geïnventariseerd worden, waarna deze inzichten in de RI&E meegenomen worden.
  3. Verbetermaatregelen toewijzen aan operationeel leidinggevenden. De verbetermaatregelen moeten nu toegewezen worden aan operationeel leidinggevenden (in plaats van preventiemedewerkers etc.) om ervoor te zorgen dat zij hun verantwoordelijkheid oppakken voor optimale, gezonde en veilige werkomstandigheden.
  4. Toetsing door één arbeidsdeskundige. In de meeste gevallen kan de RI&E nog steeds door één arbokerndeskundige (hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeids- en organisatiedeskundige) worden getoetst als diegene basiskennis heeft van alle arbeidsbelastende factoren. Als de inhoudelijke beoordeling van een veiligheidsonderwerp zich buiten het deskundigheidsgebied begeeft, moet de arbokerndeskundige dit goed kunnen onderbouwen. Zodra er op een of meerdere onderwerpen een verdiepende RI&E is uitgevoerd, moet de betreffende arbokerndeskundige op dat vakgebied de verdiepende RI&E toetsen. Soms kan de inzet van twee andere arbokerndeskundigen nodig zijn als er meer onderwerpen uit de verschillende vakgebieden verdiepend zijn onderzocht. Over de rol en bevoegdheden van de bedrijfsarts met betrekking tot het toetsen van de RI&E wordt de komende tijd over gesproken tussen de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen en SZW.
  5. Algemene RI&E en verdiepende RI&E. Een verdiepend onderzoek is alleen nodig als er bij de uitvoering van de algemene RI&E onvoldoende inzicht op knelpunten is verkregen. De algemene RI&E is dan voor de betreffende arbeidsbelastende factoren te oppervlakkig, waardoor er aanvullend onderzoek nodig is. De verdiepende onderzoeken moeten vervolgens later, aanvullend op de toets van de algemene RI&E, apart getoetst worden. De toetsing van de algemene RI&E wordt ook wel een systeemtoets genoemd en de toetsing van een verdiepende RI&E wordt een scopetoets genoemd. Het geheel van de systeemtoets en de scopetoets(en) vormt dan de toetsing van de totale RI&E.
  6. Eisen aan arbokerndeskundigen. Arbokerndeskundigen moeten voortaan hun vaardigheden en kennis aantonen via systeem- en scopetoetsen van meerdere RI&E’s en hun adviezen over het Plan van Aanpak van de RI&E. Nadere informatie hierover is te vinden in Staatscourant nr. 7977 en 7980 van 16 maart 2022.
  7. Branche-RI&E’s voldoen momenteel niet. Branche-RI&E’s kunnen nog steeds in gebruik worden genomen, maar volgens de nieuwe toetsingscriteria zal blijken dat deze branche-RI&E’s momenteel niet voldoen. De verwachting is dat de komende jaren veel branche-RI&E’s herzien worden om zo ook aan de verhoogde kwaliteitseisen van de RI&E te kunnen voldoen.

IMR Advies helpt u graag

Wilt u meer weten over de gewijzigde criteria voor de Arbo RI&E of wilt u hulp bij het opstellen van een RI&E? Onze IMR professionals helpen u graag, dus twijfel niet om contact op te nemen!

Back To Top