Skip to content
melden van bedrijfsongevallen

Waar moet u op letten bij het melden van bedrijfsongevallen?

Het kan voorkomen dat een van uw medewerkers tijdens werkzaamheden een ongeluk krijgt. Wij hopen, net als u, dat dit nooit gebeurt binnen uw bedrijf. Alleen is dit in realiteit anders. Zorg er daarom voor dat u als werkgever goed voorbereid bent op bedrijfsongevallen. Wat doet u als een van uw medewerkers een ongeval op het werk krijgt? Daar vertellen wij u graag alles over.

Bedrijfsongevallen melden

Heeft u te maken met een ongeval op de werkvloer? Is er sprake van ziekenhuisopname of blijvend letsel? Dan bent u verplicht dit bedrijfsongeval direct te melden. Als pas later blijkt dat er na een ongeval sprake is van een ziekenhuisopname of blijvend letsel, moet u het ongeval alsnog zo snel mogelijk melden. Het melden van een bedrijfsongeval kan telefonisch of online bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Arbeidsongevallen die leiden tot de dood moeten direct telefonisch gemeld worden via 0800-5151.

Maak duidelijke afspraken over wie de melding doet en zorg dat de melder goed op de hoogte is van de situatie en beschikt over de benodigde informatie.

Vervolgstappen

Nadat u een melding heeft gemaakt van het ongeval, beoordeelt de Nederlandse Arbeidsinspectie wat de vervolgstappen zijn. Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie het nodig vindt, volgt er een onderzoek naar het arbeidsongeval. Dit bestaat uit:

 • Onderzoeken van de ongevalslocatie
 • Opnemen van getuigenverklaringen
 • Documentonderzoek
 • Bespreken bevindingen met de werkgever

Het is belangrijk dat de plaats van het ongeval zo veel mogelijk ongewijzigd blijft tot de komst van de inspecteur, tenzij dit direct gevaar oplevert. Op basis van dit eerste onderzoek kan de Nederlandse Arbeidsinspectie besluiten om verder onderzoek te gaan verrichten.

Boetes & overtredingen

Het is mogelijk dat u een boete krijgt als de melding te laat of onjuist wordt gedaan. Daarom adviseren wij u zich zo goed mogelijk voor te bereiden op meldingen rondom bedrijfsongevallen. Wanneer krijgt u een boete?

U krijgt een boete als blijkt dat:

 • U een wetsartikel heeft overtreden dat direct heeft geleid tot het bedrijfsongeval. Afhankelijk van het type overtreding kan het boetebedrag tot wel € 13.500 per overtreding bedragen.
 • U het ongeval niet (tijdig) heeft gemeld. Dit boetebedrag kan wel tot € 50.000 bedragen.

Let op! Deze bedragen kunnen verhoogd of verlaagd worden op basis van:

 • Het aantal medewerkers
 • Arbeidsongeval al of niet met dodelijke afloop
 • Het type blijvend letsel
 • Het aantal nachten ziekenhuisopname

Na vaststelling van het boetebedrag kan er nog sprake zijn van matiging van het boetebedrag op basis van de volgende matigingsgronden:

 • Als de betreffende risico’s en beheermaatregelen zijn vastgelegd in de RI&E.
 • Als de voorgeschreven beheersmaatregelen ook zijn toegepast.
 • Als er adequate instructies zijn gegeven.
 • Als er adequaat toezicht is gehouden.
 • Als er zo snel mogelijk na de overtreding maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen.

Samen voorbereiden op bedrijfsongevallen

Wilt u meer weten over het melden van een bedrijfsongeval? Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee en helpen u bij de voorbereiding voor bedrijfsongevallen.

Back To Top