Skip to content
omgevingswet

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor uw bedrijf?

Begin dit jaar – 1 januari 2024 – trad de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet, bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en te versnellen, heeft gevolgen voor de manier waarop bedrijven opereren binnen het Nederlandse landschap. Wij brengen u graag op de hoogte welke belangrijke veranderingen de Omgevingswet met zich meebrengt.

Vereenvoudiging en integratie

De nieuwe Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur samen in één nieuwe wet. Dit zorgt voor een meer gestroomlijnd proces waarbij één omgevingsplan de regels voor de fysieke leefomgeving lokaal bepaalt. Voor bedrijven betekent dit een vereenvoudiging van de vergunningsaanvragen. U doet één aanvraag bij één loket en u krijgt één besluit. Dit zorgt ervoor dat uw aanvraag in de meeste gevallen sneller wordt behandeld.

Participatie en lokale besluitvorming

Een kernaspect van de Omgevingswet is de nadruk op participatie van burgers en bedrijven in de besluitvorming. Dit betekent dat u als ondernemer vroegtijdig betrokken wordt bij plannen die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Het biedt kansen voor samenwerking, maar vereist ook een actievere houding in de communicatie met gemeenten en belanghebbenden. Met ingang van de Omgevingswet zijn overheden verplicht om bedrijven mee te laten denken en praten bij het opstellen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapverordening.

Duurzaamheid en milieu

De wet stelt duurzaamheid centraal, met een sterke focus op het beschermen van het milieu en het bevorderen van gezond en veilig wonen en werken. Voor bedrijven houdt dit in dat er strengere eisen kunnen gelden op het gebied van emissies, afvalbeheer en het gebruik van natuurlijke bronnen. Het is cruciaal om deze nieuwe normen te begrijpen en te integreren in uw bedrijfsvoering. De milieuregels voor bedrijven staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Actiepunten voor bedrijven

Bent u al goed op de hoogte van waar u als ondernemer rekening mee moet houden? U kunt in ieder geval onderstaande actiepunten oppakken:

  • Informeer u grondig over de specifieke regels en eisen die van toepassing zijn op uw sector en locatie.
  • Zorg voor een proactieve participatie in lokale ontwikkelingsplannen om vroegtijdig invloed uit te kunnen oefenen.
  • Investeer in duurzame oplossingen en innovaties die uw bedrijf in lijn brengen met de nieuwe milieueisen.
  • Werk samen met specialisten om compliance te garanderen en mogelijke kansen binnen de nieuwe wetgeving te benutten.

Samen met IMR aan de slag met de Omgevingswet

Bij IMR hebben we een plan van aanpak gemaakt voor onze klanten om te voldoen aan de nieuwe omgevingswet. Wij begeleiden u graag door de nieuwe Omgevingswet. Als uw partner in kwaliteit, veiligheid en milieu voorzien we u van persoonlijk advies, helpen we bij het aanvragen van benodigde vergunningen en werken we samen aan duurzame bedrijfsstrategieën die voldoen aan de nieuwe normen. Neem gerust contact op met onze professionals voor meer informatie.

Back To Top