Skip to content
Artikel 7.23d van het Arbobesluit

Wetswijziging Arbobesluit

Op 1 juli 2020 trede het gewijzigde artikel 7.23d van het Arbobesluit in werking. Dit artikel is van toepassing op het werken in werkpakken/ op werkplatforms die gekoppeld zijn aan hijswerktuigen die bestemd zijn voor het vervoeren van goederen. In dit nieuwsbericht leest u waarom het artikel 7.23d is gewijzigd en wat de meest ingrijpende wijzigingen zijn.

Waarom gewijzigd?

Er is gekozen voor het wijzigen van het artikel n.a.v. het herhaaldelijk overtreden van het wetsartikel (met name door onduidelijkheid) en i.v.m. het plaats vinden van een aantal ernstige ongelukken. Dit heeft te maken met het feit dat hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, niet zijn uitgerust met de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, waar andere middelen, bedoeld voor het verplaatsen van personen op hoogte, wel van zijn voorzien. Ondanks de wijziging in dit artikel blijft het uitgangspunt dat ‘het verplaatsen van personen op hoogte middels hijskranen is verboden’.

Wetsartikel 7.23d

Onder artikel 7.23d worden de begrippen ‘werkbak’ en ‘werkplatform’ uitgelegd.

  • werkbak: een bak waar vanuit arbeid kan worden verricht en die rondom is voorzien van hekwerken waarmee wordt voorkomen dat een persoon op hoogte uit de bak kan klimmen of vallen.
  • werkplatform: een platform waar vanuit arbeid kan worden verricht en dat met uitzondering van één zijde is voorzien van hekwerken of waarvan het hekwerk aan een zijde kan worden geopend. Hiermee wordt het valgevaar van een persoon op hoogte vanaf het werkplatform voorkomen.

Art. 7.23d is het wetsartikel dat moet worden aangehouden wanneer er afgeweken wordt van art. 7.18 lid 4: “Met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is bestemd en ingericht voor het vervoer van goederen, worden in de plaats van of tezamen met goederen geen personen vervoerd.” Dit mag alleen wanneer voldaan wordt aan de eisen, genoemd in dit artikel.

Meest ingrijpende wijzigingen lid 3 en 4

De meest ingrijpende wijzigingen staan in lid 3 en 4 van artikel 7.23d.

Lid 3: Eisen aan de risicobeoordeling van de werkzaamheden:

  • Een werkplan, dat is getoetst door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarin is beoordeeld en vastgelegd dat er geen andere veilige werkwijze mogelijkheid is, dan werken met een werkbak/werkplatform aan een hijsinrichting.
  • Een werkplan, dat is getoetst door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarin beoordeeld en vastgelegd is dat de werkzaamheden overeenkomstig het plan veilig kunnen worden uitgevoerd. Het werkplan kan bijvoorbeeld verwerkt worden in het V&G-plan van het project.

Lid 4: Conform art. 4.47c van het Arbobesluit dienen de werkzaamheden tenminste twee dagen van tevoren gemeld te worden aan de toezichthouder (Nederlandse Arbeidsinspectie).

IMR ondersteunt!

De professionals van IMR kunnen u ondersteunen bij deze wetswijziging, door:

  • Uit te werken hoe het gewijzigde artikel van invloed is op uw organisatie en werkzaamheden.
  • Uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) aan te passen, zodat deze overeenkomt met de nieuwe eisen.
  • Het opstellen van het werkplan.
  • Het toetsen van het werkplan door een gecertificeerde veiligheidskundige.

Danielle van Veen, veiligheidskundige bij IMR: “Door goed te kijken naar alternatieven en een praktisch format voor een werkplan, kunnen bedrijven deze wijziging goed invoeren. Verder kan IMR de werkplannen laten goedkeuren door een gecertificeerd veiligheidskundige.”

Heeft u vragen over het gewijzigde artikel 7.23d van het Arbobesluit of heeft u ondersteuning nodig? De professionals van IMR helpen u graag. Neem contact met ons op.

Back To Top