Skip to content
Wetten

Wijziging in Arbowet 2017, een update

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen. Begin 2016 was er een openbare internetconsultatie over de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en klachtenprocedure. De reacties hierop waren voor het ministerie van SZW aanleiding om het ontwerp van het Arbeidsomstandighedenbesluit op enkele inhoudelijke punten aan te passen of juist van toelichting te voorzien. Op 3 april 2017 werd het verslag met uitkomsten gepubliceerd. Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet ingegaan.

Preventie als pijler

De nieuwe Arbowet richt zich vooral op betere preventie. De regering wenst beroepsziekten en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk te voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is belangrijk. Doet uw bedrijf hier voldoende aan mee? Heeft u een preventiemedewerker aangesteld? IMR kan u met deze en nog veel andere vragen helpen.

Preventiemedewerker krijgt daarom prominentere rol

De positie van de preventiemedewerker wordt door de nieuwe Arbowet verstevigd. Juist met als doel dat deze persoon nog beter kan worden ingezet om de werkgever samen met de Arbo deskundigen te ondersteunen bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid op werk. Hoe pakt u dit als bedrijf aan? Help preventiemedewerkers om deze belangrijke rol goed in te vullen en neem contact op met IMR. Onze trainingen (zowel klassikaal als on the job) zijn zeer effectief. Net even dat steuntje in de rug.

De veranderingen op een rijtje

  • Een belangrijk punt van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt eisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en second opinion.
  • In de nieuwe Arbowet is het de verantwoorlijkheid van werkgever om ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij of zij vragen heeft over werk en gezondheid.  Dit moet ook kunnen als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Een oplossing hier voor is een open spreekuur.
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Hierdoor krijgt de bedrijfsarts beter inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting op de werkvloer.
  • Mocht de werknemer twijfelen aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, dan kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen zijn verplicht zo een verzoek te honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.
  • Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.
  • Ook moet iedere bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben. Een werknemer kan zo een klacht indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.
  • Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Optimaal werken bevorderen

Juist het kijken en focussen op wat er wel kan, is belangrijk voor IMR. Niet denken aan het probleem, maar richten op de oplossing. Gezondheid, duurzaamheid en preventie als belangrijkste pijler waar ons en uw beleid op steunt. Samen met u als werkgever op zoek gaan naar verbeteringen, om duurzaam en optimaal werk te bevorderen! Neem contact op met een van onze professionals voor meer informatie over de wijziging in de Arbowet 2017.

 

Back To Top